วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แจ้งปิดการเรียนการสอน 18 – 22 ม.ค. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

Spread the love

วันที่ 14 ม.ค. 64 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ออกประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด ตามประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จึงขอแจ้งมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชานัดหมาย ในระหว่างการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว โดยในระยะแรกนี้ให้เข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนจะมีการประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาราชการ โดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนทาง http://www.wattano.ac.th/ และประสานข้อมูลเบื้องต้นจากคุณครูที่ปรึกษา

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 3 เร่งประชุมหาแนวแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 รอยต่อ
แม่แจ่ม ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่
เชียงดาว เร่งทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ตั้งเป้าลดจุดความร้อนลงร้อยละ 25 ของปีที่ผ่านมา
ปลัดอำเภอฮอดนำกำลังดับไฟป่าในพื้นที่เขตป่าสงวน พื้นที่เสียหายกว่า 7 ไร่
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต จัดเก็บเลือดสำรอง สู้โควิด 19
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม