วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Social Share

รักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะนักวิจัยและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง (ชนกาธิเบศรดำริ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ร่วมการประชุมพร้อมกับ ดร.อัญชัญ ชมภูพวง หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง และคณะทำงาน

โดยโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงปี 2564 และแผนการดำเนินงานและความร่วมมือทางวิชาการ/งานวิจัยสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งในที่ประชุมยังได้หารือการจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่สานักงานโครงการหลวงแม่เหียะสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้และลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าในการให้คำปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง (ชนกาธิเบศรดำริ) ร้าน Outlet โครงการหลวงเชียงใหม่ และอาคารโรงงานชีวภัณฑ์โครงการหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดทำแปลงสาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ และส่งเสริมอาชีพภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคน และชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านแม่แฮ ทรง มีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรใน การเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) มาตรฐานMcDonald G.A.P.และส่งเสริมการปลูกไม้ผล กาแฟสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ห้ามพลาด ชลประทานเชียงใหม่ ชวนนักตกปลา “ล่าชะโดยักษ์” จิบกาแฟสันเขื่อนอ่างแม่จอกหลวง
(มีคลิป) ชาวอำเภอเชียงดาว เปิดประเพณีเดินเข้าถ้ำเชียงดาวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนื่องในวันวิสาขบูชา
มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือเข้าชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ
(มีคลิป) เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี ตั้งโต๊ะแจกถุงยังชีพนับร้อยชุด ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤติโควิ-19
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด