วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

เปิดนัดแรก นายกฯ ท่ากว้าง แถลงนโยบาย 4 ด้านช่วยประชาชนในพื้นที่

Spread the love

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.01 น. ที่อาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1ขึ้นในวาระการประชุมในวันนี้ นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง ได้แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลท่ากว้างก่อนที่จะเริ่มเข้าทำงาน นโยบทยหลักๆที่ได้แถลงวันนี้มีอยู่ 4 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา โดยแยกออกเป็น

 • ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาด้านร่างกายสมวัยจิตใจดีงาม
 • สนับสนุนโครงการตลาดนัดวิชาหรือจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กในตำบลได้เพิ่มทักษะการแสดงออก
 • สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นม ฟรี ให้กับโรงเรียนวัดสันดอนมูลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • จัดทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กในตำบล
 • สนับสนุนการศึกษานอกระบบ ( กศน )1.6 ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลให้มีความพร้อมความสมบูรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน 1.7 ร่วมสืบสานงานรัฐพิธี ประเพณีอันดีงาม ในตำบลท่ากว้าง

ด้านที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการจัดสวัสดิการที่ดีแก่ชุมชน

 • สนับสนุนการขับเคลื่อนของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลท่ากว้าง กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
 • สนับสนุนการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบล
 • การจ้างงานนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อให้มีรายได้และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
 • ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพในตำบลตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและมติคณะรัฐมนตรี
 • สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบล
 • สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง ( กองทุนวันละบาท)
 • ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.24 ชั่วโมง ) บริการงานแพทย์ฉุกเฉิน

ด้านที่ 3 ด้านการสาธารณสุข

 • สร้างถนนสายสุขภาพให้เป็นปอดของคนในตำบลท่ากว้าง
 • สนับสนุนกองทุนหลักประสุขภาพของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ป้องกันโรคและระงับการติดต่อของโรค
 • สนับสนุนโครงการงานฅพงานเศร้า งดเหล้า งดเบียร์ งดน้ำอัดลม
 • ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน รณรงค์กมรบริหารจัดการขยะที่ดีของคนในชุมชน

ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในชุมชน

 • จัดบริการน้ำประปาเทศบาลที่สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยให้บริการแก่ประชาชน
 • สร้างและซ่อมปรับปรุงถนนสายหลักในตำบล -จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนท้องถนนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบล
 • ผลักดันโครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้แก่ชาวสวน
 • พัฒนาลำเหมืองสาธารณะทุกลำเหมืองให้เป็นคลองสวยน้ำใสเกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างเต็มที่
 • จัดโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อใช้ประโยชน์แก่ประชาชนตามข้อเสนอของประชาคมหมผุ่บ้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
เชียงดาว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม บ่อนพนัน และยาเสพติดในพื้นที่