วันศุกร์, 22 มกราคม 2564

กรมป่าไม้ร่วมกับ 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ

Spread the love

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ ) จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ )เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่28 ธันวาคม 2563 พร้อมกันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ ) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลดประมาณเชื้อเพลิง กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพร้อมกันในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป่าออกมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงป่าจากการเผาสู่การใช้ประโยชน์จากป่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อย่างจริงจัง

ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปี 2563 เกิดจากการเผาโดยไม่ทราบสาเหตุจำนวน 2,744 ครั้ง คิดเป็น 86.89 % , เพื่อเก็บหาของป่า จำนวน 303 ครั้ง คิดเป็น 9.59 % และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ 64 ครั้ง คิดเป็น 2.03 % สำหรับการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในปี 2563 มีจำนวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร่ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 1,524 ครั้ง 17,745ไร่ จังหวัดแพร่มีจำนวน 445 ครั้ง 9,811 ไร่ และจังหวัดน่านมีจำนวน 338 ครั้ง 11,914 ไร่ ขณะที่ในปีนี้ 9 จังหวัดภาคเหนือมีแผนการจัดการเชื้อเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล้านไร่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการจัดการเชื้อเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร่

ทางด้าน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้กำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแต่ละจังหวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจระวังไฟป่าพร้อมกับการป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลประจำวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ,ค่า PM 10 และค่า AQI ในห้วงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่อนุรักษ์ ส่วนจังหวัดตากพบจุดความร้อนในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าสงวน สำหรับจังหวัดลำพูนพบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ริมทางและชุมชน ขณะที่พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างส่วนมากคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร

อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาป่า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพื่อเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนคลิกออฟ แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ 21 ม.ค. นี้ ที่เชียงใหม่
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโมเดลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เน้นป้องกันมากกว่าไล่ดับไฟ
กองทัพภาค 3 เร่งควบคุมไฟป่าป้องกันหมอกควัน PM 2.5 เชียงใหม่เป็นอันดับ 2 ด้านเชียงดาวเตรียมแผนลาดตระเวนจับกุมผู้ลักลอบเผา
เชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยควัก 1.2 ล้านบาท ซื้อประกันให้จิตอาสาดับไฟป่า 34,000 กรมธรรม์
(คลิป) กองทัพภาคที่ 3 ดึงนักชกชื่อดัง บัวขาว บัญชาเมฆ สู้วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2564