วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

อำเภอสารภีเปิดหมู่บ้านโอทอปด้านการจักรสาน กระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในชุมชน

Social Share

ช่วงเช้า วันที่ 25 ก.ย. 61 : ที่บริเวณลานหน้าศาลเจ้าพ่อฮุ้งขาว ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม โดยมี นางสาว ฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วยผู้ประกอบการโอทอป และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมจากบ้านเทพาราม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากบ้านเทพาราม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง สะล้อซอซึง และการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอสารภี

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่เกิดจากการที่รัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งนี้มีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) ซึ่งการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว

โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ โดยที่ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้ จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพาราม ในวันนี้ จะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มากขึ้น หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์จักรสาน จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและประชาชน ที่ผ่านมาต้องเดินทางออกไปจัดบูธแสดงสินค้าตามที่ต่างๆ แต่หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว และมาพักบ้านพักที่เป็นแบบโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน ก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งยังได้สินค้าจากมือผู้ผลิตโดยตรง ราคาเป็นธรรม และราคาถูกอย่างแน่นอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดลำพูนเปิดงานยิ่งใหญ่ “กาดฮิมน้ำลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
(มีคลิป) กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยกสินค้าของดี เกรดพรีเมียม ร่วมงาน “หอการค้าแฟร์” จัดของดีราคาถูกสู่ภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ดอยเต่าเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ท่องเที่ยวสองตำบล นำภูมิปัญญา วิถีชีวิต มาเป็นจุดเด่นกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ” นำผลงานศิลปินกว่า 100 ชีวิตจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
ดอยเต่า เปิดหมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงโอทอป กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อต้อนรับฤดูท่องเที่ยวที่จะมาถึง
(มีคลิป) เชียงใหม่จัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP” ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์คอลเลคชั่นพิเศษแห่งเดียวในไทยมูลค่านับล้านบาท