วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ดอยเต่า เปิดหมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงโอทอป กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อต้อนรับฤดูท่องเที่ยวที่จะมาถึง

Social Share

ช่วงเช้าวันที่ (23 ก.ย. 61) ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอดอยเต่า กล่าวรายงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และประชาชนผู้ผลิตสินค้าโอทอปในพื้นที่ นำสินค้ามาจัดแสดงภายในงานจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากล อีกทั้งยังคงอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำลังจะพลิกโฉมหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ให้ออกไปขายนอกชุมชน มาเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความสุขเป็นที่ตั้ง เพื่อก้าวไปสู่ความ “มั่งมี ศรีสุข” อย่างแท้จริง ตามแนวคิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยกระบวนการทำงานนั้น จะการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นแผนแม่บทของรัฐบาลเป็นกรอบในการวางแนวการทำงาน 3 เรื่อง คือ 1. ดึงเสน่ห์ชุมชนที่มาจากต้นทุนต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต้นทุนด้านวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 2.การปรับปรุงสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายการตลาด และ 3.เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนพร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น (application) และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วอีกด้วย

การเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันนี้ ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและความโอบอ้อมอารีของเจ้าบ้าน แสดงถึงอารยธรรมล้านนา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา มุ่งเน้นการสร้างวิถีอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนนาเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรทางธรรมชาติสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ประกอบกับใกล้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้ว จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้โดดเด่น และยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องถิ่นได้อย่างยืนต่อไป

สำหรับบ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของชนเผากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้วที่มีสีสันหลากสีและสวยงาม มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายตั้งแต่กระบวนการปลูกต้นฝ้ายไปจนถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง อาทิเช่น การสักขาลาย หรือ การสักเตี่ยวก้อม ซึ่งเป็นที่นิยมของชายในหมู่บ้านเพื่อเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของลูกผู้ชาย ที่ยังคงสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
ห้ามพลาด!! ฮิโนกิแลนด์ นำซากุระญี่ปุ่นแท้ 1,300 ต้นปลูกรอบโครงการ จะบานไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 62
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลยี่เป็งและฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น
จังหวัดลำพูนเปิดงานยิ่งใหญ่ “กาดฮิมน้ำลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
เชียงใหม่ เปิดงาน Chiangmai Flora 2018 ภายใต้แนวคิด “Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ”