วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

จังหวัดลำพูนเปิดงานยิ่งใหญ่ “กาดฮิมน้ำลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

Social Share

10 พ.ย. 2561 : นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด “กาดฮิมน้ำลำพูน” ภายใต้กิจกรรมพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและสินค้าตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าแม่ค้า และแหล่งจำหน่ยสินค้าโอทอปในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเดินหน้าประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นำมาเชื่อมโยงกันและผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

รวมทั้งมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวในเรื่องการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งในปี 2561 รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในเมืองหลักแล้ว ยังให้ความสำคัญกับเมืองรองและการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน

จังหวัดลำพูนจึงดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและสินค้า และเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และต่างประเทศ อันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนของจังหวัดลำพูน และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

โดย “กาดฮิมน้ำลำพูน” จะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าโอทอป ของฝากของที่ระลึก หัตถกรรม ผ้าทอ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม งานหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และอาหาร นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสินค้าในพื้นที่ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป) กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยกสินค้าของดี เกรดพรีเมียม ร่วมงาน “หอการค้าแฟร์” จัดของดีราคาถูกสู่ภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
อำเภอสารภีเปิดหมู่บ้านโอทอปด้านการจักรสาน กระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในชุมชน
ดอยเต่าเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ท่องเที่ยวสองตำบล นำภูมิปัญญา วิถีชีวิต มาเป็นจุดเด่นกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ” นำผลงานศิลปินกว่า 100 ชีวิตจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
ดอยเต่า เปิดหมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงโอทอป กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เพื่อต้อนรับฤดูท่องเที่ยวที่จะมาถึง
(มีคลิป) เชียงใหม่จัดงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP” ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมโชว์คอลเลคชั่นพิเศษแห่งเดียวในไทยมูลค่านับล้านบาท