วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

Spread the love

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงรณรงค์เคาะประตูบ้าน สถานประกอบการร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายยุทธนา คำมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ นำรถประชาสัมพันธ์ออกจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำ ปี 2564 โดย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มุ่งเน้นการรณรงค์เคาะประตูบ้าน แจกเอกสารความรู้ เรื่องพิษภัยของบุหรี่ แจกเอกสารแผนพับ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและร่วมกันงดสูบบุหรี่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว พร้อม มอบป้าย สถานประกอบการ / สถานที่ ห้ามสูบบุหรี่/เขตปลอดบุหรี่ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และ การประชาสัมพันธ์ผ่านรถประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อคัดเอาท์ ในชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านชมรม อสม.ในชุมชน เพื่อให้การรณรงค์ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกนี้เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย เลิก ละ ลด การสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะทำลายสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 สถานศึกษาก่อนเปิดเทอม
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ