วันเสาร์, 6 มีนาคม 2564

มทร.ล้านนา น่าน เปิดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย

Spread the love
  • Yum

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จัด “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ปลอดภัย มั่นใจกว่า อันเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว หรือ เกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสม จัดจำหน่าย ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน