วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ฝึกอบรมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลำปาง

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนด้วยนวัตกรรมหลักสูตร “การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และอินทรีย์ (Organic Thailand) การตรวจสารตกค้างในผลผลิตและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย อย.” ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน

สำหรับการจัดการอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และอินทรีย์ (Organic Thailand) การตรวจสารตกค้างในผลผลิต และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย อย., เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช การตรวจแปลง การตรวจเอกสารการบันทึกการผลิตพืชปลอดภัย GAP/อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ จ.ตาก (ออนไลน์) เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน, เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกาตรวจสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ