วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

มช. ใช้ QR Code เปิดทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยระบบใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2561 นี้

07 ก.ย. 2018
3060
Social Share

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 – 2563 สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ บุคคลภายนอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ https://scmc.cmu.ac.th/ หรือสแกน QR Code นี้ โดยอนุโลมให้ใช้บัตรเดิมต่อไป จนกว่าจะได้รับบัตรใหม่ ทั้งนี้จะแจ้งวันรับบัตรใหม่ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย จึงได้ให้มีการจัดทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับยานพาหนะประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 – 2563 สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลภายนอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ https://scmc.cmu.ac.th/register หรือสแกน QR Code

เป็นการจัดระบบการจราจรและการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่จอดรถภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เพียงพอต่อปริมาณยานพาหนะที่ได้รับบัตรอนุญาตในแต่ละประเภท และรวบรวมข้อมูลยานพาหนะที่ได้รับบัตรอนุญาตของทุกส่วนงาน เพื่อรองรับการจัดระบบการจอดรถในพื้นที่ของส่วนงาน โดยบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับบัตรอนุญาต

อัตราค่าทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สำหรับรถยนต์
-นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 100 บาท/คัน/ครั้ง
-บุคลากรและบุคลากรบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 100 บาท/คัน/ครั้ง โดยยกเว้นค่าทำบัตรอนุญาตสำหรับรถยนต์คันแรกในรอบปีทำบัตร
-บุคคลภายนอก อัตรา 200 บาท/คัน/ครั้ง

อัตราค่าทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สำหรับรถยนต์ กรณีบัตรเก่าชำรุดหรือสูญหาย มีค่าทำบัตรใหม่
-นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 50 บาท/คัน/ครั้ง
-บุคลากรและบุคลากรบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 50 บาท/คัน/ครั้ง
-บุคคลภายนอก อัตรา 100 บาท/คัน/ครั้ง

อัตราค่าทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สำหรับรถจักรยานยนต์
-นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 50 บาท/คัน/ครั้ง โดยยกเว้นค่าทำบัตรอนุญาตสำหรับรถจักรยนต์คันแรกในรอบปีทำบัตร
-บุคลากรและบุคลากรบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 50 บาท/คัน/ครั้ง โดยยกเว้นค่าทำบัตรอนุญาตสำหรับรถจักรยนต์คันแรกในรอบปีทำบัตร
-บุคคลภายนอก อัตรา 50 บาท/คัน/ครั้ง

อัตราค่าทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สำหรับรถจักรยานยนต์ กรณีบัตรเก่าชำรุดหรือสูญหาย มีค่าทำบัตรใหม่
-นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 10 บาท/คัน/ครั้ง
-บุคลากรและบุคลากรบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตรา 10 บาท/คัน/ครั้ง
-บุคคลภายนอก อัตรา 10 บาท/คัน/ครั้ง

เอกสารประกอบการยื่นขอทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า–ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับนักศึกษา กรณียื่นขอทำบัตรอนุญาตสำหรับรถที่มีชื่อของตนเองเป็นเจ้าของ
-สำเนาคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ

นักศึกษา กรณียื่นขอทำบัตรอนุญาตสำหรับรถที่ไม่มีชื่อของตนเองเป็นเจ้าของ
-สำเนาคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองในสำเนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สำเนาคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ
บุคลากรบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-สำเนาคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
-สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคคลภายนอก
– สำเนาคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

บุคคลที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเชิญมาร่วมดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานในฐานะใดฐานะหนึ่ง
– สำเนาคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
-สำเนาประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรบำนาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าระบบผ่าน CMU IT Account สามารถทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า–ออกมหาวิทยาลัย สำหรับรถยนต์ได้ไม่เกิน 3 คัน และสำหรับรถจักรยานยนต์ได้ไม่เกิน 3 คัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-1109 หรือ 0-5394-1190

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
Infineon เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับ TPM 2.0 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
“MI SHOP by แม่วังสื่อสาร” เปิดแล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ร่วมโชว์นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่สังคมไทย
วสท. เปิดงาน ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2018’ อย่างยิ่งใหญ่
ไซปรัสจับมือ VeChain Foundation และ CREAM พัฒนาฟินเทคและบล็อกเชนในไซปรัส