วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

สสจ.เชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ Kick off โครงการ”คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ” ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์

Spread the love

สสจ.เชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ Kick off โครงการ”คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ” ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง นโยบาย“คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ” มุ่งเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชน ด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” ซึ่งครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสภาพ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบบริการและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชนนั้น

วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นางชฏารัตนผ์ เกื้อสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควได้ร่วมกันจัดขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงถิ่นทุรกันดาร ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ได้แก่ หมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน (อสม.ทุกคน) หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข (จนท.รพ.สต.) และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์ทั่วไป) ซึ่งจะทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างครอบคลุม ต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชน และ อสม. ในพื้นที่ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สำหรับการให้บริการด้านสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ มี 166 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1,501 คน และ อสม. 34,508 คน ที่ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพแก่ประชากรในพื้นที่ 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมู่บ้าน 450,287 ครัวเรือน ในจังหวัดเชียงใหม่