วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งลดพื้นที่ข้าว เพิ่มรายได้จากพืชอื่นในฤดูนาปรัง 61

Social Share

จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งลดพื้นที่ข้าว เพิ่มรายได้จากพืชอื่นในฤดูนาปรัง 61

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมพืชหลากกลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 โดยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการที่เข้าประชุมนั้นประกอบด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล เข้าร่วมประชุม

เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ ที่ทุกภาคส่วนต้องเกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์โครงการ มีผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าถึงโครงการทางภาครัฐถูกต้องรวดเร็ว พร้อมเป็นการรักษาเสถียรภาพ สินค้าเกษตรรวมถึงรายได้เกษตรกรที่จะได้รับ อีกทั้งการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดบริหารจัดการทั้งระบบการผลิตในช่วงฤดูนาปรังของเกษตรกรชาวเชียงใหม่ต่อไป

นายวิโรจน์ จันทร์ขาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้แทนกรมส่งเสิมการเกษตร กล่าวถึงข้อมูลโครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าวว่าลักษณะมีความแตกต่างโครงการทั้ง 2 ดังนี้ โครงการแรก การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการลดพื้นที่นาปรัง สร้างรายได้ และเรียนรู้การปลูกพืชอื่นในพื้นที่ปลูกข้าว โดยปลูกพืชหลากหลาย 1ครัวเรือน 1สิทธิ์ ไม่เกิน 15 ไร่ๆละ 2,000 บาท

โครงการที่สอง การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ และการส่งออก กระจายผลผลิตไม่กระจุกตัวโดยดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์1ครัวเรือน 1สิทธิ์ ไม่เกิน 15 ไร่ๆละ 2,000 บาทเป็นค่าสนับสนุนจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร

ในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานบูรณาการรวมถึงทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวโดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการมีเกษตรกรสนใจสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 19 อำเภอ พื้นที่การผลิตประมาณ 10,300 กว่าไร่เกษตรกรจำนวน 2,000 กว่ารายอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์โดยคณะกรรมการแต่ละระดับเพื่อสรุปเสนอขออนุมัติรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรโดยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์