วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

เกษตรบนพื้นที่สูงสบเมย กระตุ้นการออมวันละนิด ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง“ผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่” เนื่องในวันออมแห่งชาติ

Social Share

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการผ่ากระบอกออมสินไม่ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายมาโนชย์ มิ่งขวัญธารากุล ประธานสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สบเมย จำกัด ให้การต้อนรับ มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน และพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิก เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมให้สมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ กระตุ้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอสบเมยต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่นจำนวน 2 คน ได้แก่ นายปิยพล พฤกษาสวาท และ นายหมอแส หยกลาภไกลวัลย์ และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเกษตรกร วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานธุรกิจ ด้านการออมทรัพย์ของสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอนด้วย