วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแล ช่วยกันป้องกัน ดึงชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป้องกันรักษาทรัพยกรธรรมชาติ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่สนามสาธารณะ บ้านซื่อมื่อหลวง หมู่ 6 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายยศพนธ์ บุญชาญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าปลูกหญ้าแฝก โดยมี นายปณต เจ็ยจู ปลัดอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธี

เพื่อให้ชุมชนทราบถึงความสำคัญในการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ มีส่วนร่วมในการปลูกป่าและหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้เกิดการบูรณางานร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงาน โดยได้จัดการปลูกต้นไม้ป่าโตเร็ว ไม้ป่า อาทิ ต้นไม้พยุง 300 ตัน ต้นหวาย 500 ต้น ต้นเหลืองอินเดีย 100 ต้น ต้นไม้สัก 6,000 ต้น (ซึ่งชาวบ้านนำไปปลูกในพื้นที่สวนตัวเอง ) และ ปลูกหญ้าแฝก 50,000 ต้น ในพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อโคลนสไลด์