วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่ ชูท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีบ้านสบวิน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ

Social Share

เชียงใหม่ ชูท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีบ้านสบวิน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ พร้อมทั้งการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีรับฤดูกาลท่องเที่ยว

ช่วงเย็น วันที่ 18 กันยายน 2561 : ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไกด์นำเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงาน

นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

การส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและความโอบอ้อมอารีของเจ้าบ้าน แสดงถึงอารยธรรมล้านนา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา

มุ่งเน้นการสร้างวิถีอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนนาเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรทางธรรมชาติสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้โดดเด่น และยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องถิ่นได้อย่างยืน

ด้านนายกิตติโชติ จันทะแพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบวิน เผยว่าบ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวมากมาย เช่น รางวัลหมู่บ้าน OTOP Village Champion รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ 1 ใน 4 ของหมู่บ้านโฮมสเตย์ทั่วประเทศ เป็นต้น อีกทั้งยังมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบของชาวล้านนาดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร พร้อมทั้งกิจกรรมหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยว ดังคำขวัญประจำหมู่บ้านที่กล่าวไว้ว่า “กระบวนการต่อเรือ ไม่เบื่อนั่งช้าง ล่องแพแม่น้ำวาง ว่างเล่นเกมส์ไม้ นอนหลับสบายพักโฮมสเตย์”

บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพและเหมาะสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างยิ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องถิ่นได้อย่างยืนต่อไป

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 42 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และภายในชุมชน ให้มีความโดดเด่น และมีความพร้อม บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของแต่ละพื้นที่ให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว จะมีกระบวนการต่างๆ ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่จะต้องมีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและไกด์ภายในชุมชนท่องเที่ยว ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านภาษาอังกฤษ การจัดทำโฮมสเตย์ และศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่ ,สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ต้องมีการออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ด้วยการประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
ห้ามพลาด!! ฮิโนกิแลนด์ นำซากุระญี่ปุ่นแท้ 1,300 ต้นปลูกรอบโครงการ จะบานไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 62
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน” กระตุ้นการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลยี่เป็งและฤดูท่องเที่ยวไฮซีซั่น
เชียงใหม่ เปิดงาน Chiangmai Flora 2018 ภายใต้แนวคิด “Explore The Magical Fairy Flora ดอกไม้เหนือจินตนาการ”
การท่องเที่ยวกรุงโซล เผยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ หวังบุกตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง นำ 3 ดาราชื่อดัง ร่วมแชร์ประสบการถ่ายทำละคร