ตัวแทนคนแม่สะเรียงร่วม ยื่นหนังสือ ถึง สว. ขอแก้ไขปัญหาเรื่องคมนาคม ไฟฟ้า ปัญหาหลักของคนแม่ฮ่องสอน

Social Share

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการ สว.ลงพื้นที่พบประชาชน 2 อำเภอโซนใต้แม่ฮ่องสอน รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ โดยทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ลงพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางร่วมประชุมรังฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และ ตัวแทนในพื้นที่ 7 ตำบล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้ บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตาม 77 รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา ซึ่งมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้นำผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็น

ประเด็นที่ได้มีการพูดคุยในครั้งนี้หลักๆ คือ การพัฒนาสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานด้านการคมนาคมทางถนน การส่งเสริมการปลูกบุกเป็นพืชเศรษฐกิจ การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและการเกษตรให้เกษตรกร Smart Farmar โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง หรือ IOT พร้อมกันนี้ ทางตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงได้เสนอปัญหาหลักๆ คือ เรื่องเส้นทางการคมนาคมทั้งถนนหลวง 108 และ สายลำลองในหมู่บ้านเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน พร้อม ได้ยื่นหนังสือผ่านให้กับทาง

นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง สมาชิกวุฒิสภาแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
หลังจากนั้น ในช่วงเย็น คณะฯ สว. ได้เดินทางต่อไปยัง บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย เพื่อติดตามดูสถานการณ์ปัญหาจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันพุธที่ 31 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565