วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่ เปิดตัวคณะใหม่ของ มช. “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

25 มิ.ย. 2018
2607
Social Share

เชียงใหม่ เปิดตัวคณะใหม่ของ มช. “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อย่างเป็นทางการ เน้นพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้นักศึกษาและผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวแนะนำคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ที่พร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือThailand 4.0) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในอาเซียนตอนบน (To be Northern ASEAN Digital Hub)

จึงได้พัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ที่รองรับความต้องการตลาดแรงงาน และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงิน รวมไปถึงการสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ก้าวสู่การสร้างทักษะนักศึกษาให้มีความสามารถด้าน Digital Literacy ด้วยความพร้อมทั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกระแส (Trend) เช่น Private Cloud Server (Hyper-convergence) ที่ใช้กับข้อมูลจำนวนมากในการคำนวณขั้นสูงและมีความสลับซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์ปกติ, Virtual Machine Server ใช้ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการให้มีจำนวนมากโดยใช้ Hardware เพียงเครื่องเดียว เป็นต้น

คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ ที่ส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ ที่มีทักษะ 3T คือ เทคโนโลยี (Technology), ความเชี่ยวชาญ (Talent) และมีความอดทน (Tolerance) สามารถปฏิบัติจริงได้ในระดับสากล จึงได้เปิดตัวหลักสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

อาทิเช่น University of Electronic Science and Technology of China, PRC, University of Westminster, UK, Alibaba Global Supplier Development, PRC, Stiftung Entrepreneurship, Germany

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรที่รองรับนโยบายดังกล่าว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานในระดับต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจเท่าทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ บูรณาการณ์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสินค้า บริการ และแผนธุรกิจใหม่ ทั้งราชการธุรกิจ หรือสังคม บนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 4 ปี หรือเรียนที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2 ปี และไปเรียนต่อในต่างประเทศอีก 2 ปี

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ) หลักสูตรในรูปแบบโมดูล (Module) และแบบปฏิบัติจริง พร้อมลงสนามเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการนานาชาติในต่างประเทศ 4 เมือง 3 ประเทศ มุ่งเน้นการสร้าง “ยูนิคอร์น” ให้กับคนไทย เมื่อจบหลักสูตรสามารถออก ICO White Paper & Financial Module หรือหนังสือชี้ชวน และข้อมูลเสนอขายหุ้นเป็นเงินสกุลดิจิทัล ที่เป็นช่องทางในการระดมทุนเข้าสู่บริษัทได้

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ/สหวิทยาการ) มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรในระดับผู้กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อให้สามารถทำงานสนับสนุนแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สามารถพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้

4. หลักสูตรฝึกอบรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรเรียนในลักษณะโมดูล (Module) ให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะ (Up-Skill, Re-skill) ที่ตรงกับความต้องการด้านอาชีพของผู้เรียน และความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถเทียบโอนได้กับกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอีกด้วย

สำหรับหลักสูตร ป.ตรี ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ก.ค. 61 รับจำนวน 50 คน หลักสูตรป.โท รับสมัครไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค.61 รับสมัครจำนวน 20 คน และหลักสูตร ป.เอก รับสมัครถึงวันที่ 1 ก.ค.61 รับจำนวน 5 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.icdi.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-942606 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
Infineon เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับ TPM 2.0 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
“MI SHOP by แม่วังสื่อสาร” เปิดแล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ร่วมโชว์นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่สังคมไทย
วสท. เปิดงาน ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2018’ อย่างยิ่งใหญ่
ไซปรัสจับมือ VeChain Foundation และ CREAM พัฒนาฟินเทคและบล็อกเชนในไซปรัส