วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ขนส่งแม่สะเรียงจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ สร้างการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยอยู่ในวินัยจราจร

Social Share

ขนส่งแม่สะเรียงจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ สร้างการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยอยู่ในวินัยจราจร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายพิษณุ พันธ์นัดที่ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่ ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง ได้จัดทำโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถใช้ถนน และช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และ นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ยอดผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้ง 2 วัน 108 ราย ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดโครงการจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

ทั้งนี้เด็กๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ ( กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ) โดยวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง อำเภอเม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมวิชาข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง อบรมวิชาจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ โดยวิทยากรมูลนิธิเมาไม่ขับ อบรมวิชาเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยความเสี่ยงและสภาพการณ์การเกิด อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ และการอบรมทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ โดย วิทยากรจาก บริษัทนิยมพานิช จำกัด และในภาคการปฏิบัติ จะมีการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย โดยวิทยากรจาก บริษัทนิยมพานิช จำกัด