วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ ห้ามรถขึ้นดอยสุเทพ หยุดยาว 4 วัน “19-22 พ.ย. 63” วางแผนเดินทางให้ดี

ตามที่เจ้าพนักงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยสุเทพ เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เมื่อวันที่ 14 เดือนมีนาคม 2555 ตามมติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มีปริมาณการจราจรติดขัด และมีรถโดยสารขนาดใหญ่วิ่งขึ้นไปบนดอยสุเทพ ซึ่งสภาพเส้นทางดังกล่าวมีลักษณะกายภาพเป็นภูเขาสูง บางจุดเป็นทางแคบ คดเคี้ยว ประกอบกับรถโดยสารขนาดใหญ่ไม่มีความเหมาะสมในการเดินทางในสภาพดังกล่าว และที่จอดรถบนดอยสุเทพมีพื้นที่จำกัด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุจราจรขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมการจราจร เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ตลอดจนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (37) มาตรา 138 (1) และ (15) คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของแต่ละตำรวจภูธรจังหวัด จึงกำหนดให้

  1. ห้ามรถโดยสารขนาดหใญ่และรถโดยสารสองชั้น เดินบนถนนศรีวิชัย เส้นทางหมายเลข 1004 ตั้งแต่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถึงดอยสุเทพ ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะทำการขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรกำกับไว้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควรหรือกระทำด้วยประการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการจราจร
  3. ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถของพนักงานเจ้าหน้าที่ รถเจ้าพนักงานตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ รถพยาบาล รถฉุกเฉิน และรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

#จราจรเชียงใหม่
#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
#ตำรวจภูธรภาค5
#วันหยุดต่อเนื่องเชียงใหม่