วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วันอาหารโลก ฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร

Social Share

วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียงอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันอาหารโลก ฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร โดยมีชนเผ่ากะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ที่วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียงอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม วันอาหารโลก World Food Day เนื่องด้วย วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ของทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้เป็นวันอาหารโลก (World Food Day) เพื่อไห้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของอาหาร ทั้งในเรื่องของการผลิต คุณค่าของอาหารและโภชนาการ ที่สำคัญคือ ปัจจุบันใลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การทำมาหากิน การปกครอง ส่งผลกระทบต่อการบริ โภค โดยฉพาะด้านอาหารที่มีผลต่อประชากร ที่ตกอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอาหาร อาหารไม่เพียงพอต่อครอบครัวและที่สำคัญการบริโภคอาหารแบบสมัยใหม่ อาทิอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารบุฟเฟ่ต์ ที่เรียกว่าอาหารขยะกินทิ้งกินขว้าง และที่สามารถรับประทานได้ไม่อั้นเป็นตัวการสร้างพฤติกรรมการบริ โภคเกินความจำเป็นแก่ประชาชน และปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประชาคนโลก

ดังนั้น เรื่องของความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญของโลก ปัจจุบันพบว่าฐานของทรัพยากรที่เป็นตัวสนับสนุนเรื่องระบบอาหารเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วจึงทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยได้เพียงพอฉะนั้นหากเราไม่ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมีความ หลากหลายอย่างที่เคยเป็นมา การผลิตอาหารมีคุณภาพก็เป็นไปได้ยาก คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมร่วมกับแผนกสตรีมิสชั่นนารีเชียงใหม่ และคณะกรรมการสตรีเขตแม่ฮ่องสอน ได้พิจารณาถึงความสำคัญ ของการดำรงอยู่ของครอบครัวคริสต์ชนในสังคมยุคปัจจุบัน จึงได้จัดให้มีการฟื้นฟูวันอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคและการฟื้นฟูการเก็บเมล็ดพันธุพื้นบ้าน และในด้านของอาหารปลอดภัยต่อครอบครัว ภายใต้หัวข้อ ” น้ำคือชีวิต น้ำคืออาหาร เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”

เรื่องมาใหม่