วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

ชลประทาน ต้อนรับ ปธ.อนุกรรมาธิการ เดินทางมารับฟังการบริหารน้ำลุ่มน้ำปิงแก้ภัยแล้งเชียงใหม่

สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำปิง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่

20 มกราคม 2563 : นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับนายวีระกร คำประกอบในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและโครงการที่สำคัญในลุ่มน้ำต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบ ณ จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ฝายแม่ลายนั้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนราษฎรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ให้สามารถมีแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ปัจจุบันลำน้ำแม่ลายมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 19 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนจะไหลลงเขื่อนแม่กวงอุดมธาราโดยที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำ หรือฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำ จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจะได้รับประโยชน์ 3 ตำบลได้แก่ ห้วยแก้ว แม่ลาย และป่าเมี่ยง อีกทั้งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายนี้ เมื่อสำรวจความต้องการใช้น้ำแล้ว เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำต้องการอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกัก 5 ล้านลูกบาศก์เมตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง สำหรับทำการเกษตรปลูกพืชไร่ ทำสวน และไม้ดอกไม้ประดับ โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการศึกษาความต้องการใช้น้ำและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลประโยชน์จากลำน้ำแม่ลายเพื่อจะสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ในเวลา 11.30 น. ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นผู้บรรยาย หลังจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากนายไพบูลย์ เรืองสงคราม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เป็นผู้บรรยาย โดยประธานคณะอนุกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้น้ำในปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น สิ่งหนึ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไขคือปรับปรุงคลองส่งน้ำให้เป็นแบบคอนกรีตเพื่อลดการซึมลงดินก่อนที่จะถึงมือเกษตรกร และให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำและรู้คุณค่าของน้ำ

ต่อมาเวลา 14.30 น.ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมคณะฯ เดินทางไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อรับฟังการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้บรรยาย ในการนี้ มีนายคมสัน สุวรรณอัมภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นเวลา 16.30 น. ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังประตูน้ำแม่น้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและระบบส่งน้ำของประตูระบายน้ำแม่น้ำปิง โดยมีนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย