สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน แก้ภัยแล้งเชียงใหม่-ลำพูน

15 มกราคม 2563 : นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน(ส่งน้ำรอบเวรที่2) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตามแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนจะส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ลงแม่น้ำปิง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 70 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการส่งน้ำรวมทั้งสิ้น 25 รอบเวร เริ่มรอบเวรที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

สำหรับปริมาณน้ำที่ส่งสะสม 1.56 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือปริมาณน้ำในเขื่อนที่ 68.44 ล้านลูกบาศก์เมตร ในการนี้ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน ในรอบเวรที่ 2 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และทุกภาคส่วนต่อไป