วันพุธ, 30 กันยายน 2563

อนุพงษ์ รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่เชียงใหม่ ยืนยันเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นแน่ภายในปี 63 แต่ต้องเพิ่มช่องทางการลงคะแนน เพื่อป้องกันโควิด-19

28 ส.ค. 63 : ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ “การสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานด้าน อปท. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม รวมกว่า 2,000 คน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริหารงานภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ “ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และให้เกิดถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทภาคเหนือในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน แนวทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ การบริหารงานของรัฐบาล และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เรื่องของนโยบายของท่านรัฐมนตรีเรื่องการทำงานและการขับเคลื่อน ทั้งสองเรื่องก็มาเน้นให้เกิดประสิทธิผลให้เกิดกับประชาชนให้มากที่สุด จึงมาเน้นกับทางท้องถิ่นในวันนี้ ส่วนเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นในปี 63 มีแน่นอน ตอนนี้ใกล้จะเรียบร้อยแล้วคงเหลือแต่ปัญหาในมหาดไทยเพียงบางส่วน เกี่ยวกับการแบ่งเขตพื้นที่ยังไม่เรียบร้อย ส่วนเรื่องงบประมาณที่จริงเตรียมเสร็จแล้ว แต่ก็มีเรื่องของโควิดที่ต้องเตรียมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งขึ้นมา เช่นที่ จ.ลำปาง ได้จำกัดเต็นท์ละไม่เกิน 100 คน เพื่อลดการแออัดป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้น ท้องถิ่นหรือ อบจ. ต้องมีงบประมาณในการเตรียมหาเต็นท์ เก้าอี้ และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ แล้วต้องมีแอลกอฮอล์ให้คนมาเลือกตั้งด้วย แต่ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหา และต้องดูว่าจะต้องของบเพิ่มที่ใดบ้าง ที่เขามีปัญหาแต่คงไม่ทุกแห่ง และจะให้การเลือกตั้ง อบจ.เป็นการเลือกตั้งนำร่องก่อนหรือไม่ตรงนี้ไม่สามารถพูดได้เลย เพราะมีตัวกฎหมายกำหนดอยู่ และให้ทาง ครม. เป็นผู้พูดดีกว่า หากพูดไปแล้วกลายเป็นจะให้เลือกวันนั้นวันนี้คงไม่ดี ขณะนี้การเลือกตั้งพร้อมใกล้จะเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว แต่จะเลือกตั้งอะไรก่อนคงพูดไม่ได้