วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

รองประธานวุฒิสภาฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว พร้อมมอบอุปกรณ์การเกษตรให้กับโรงเรียน

20 ส.ค. 63 : ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและคณะ ไดเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว พร้อมมอบเครื่องสูบน้ำและถังน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน มอบอุปกรณ์ทางการเกษตร อ่างล้างมือ รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า และอาหารร้อนแก่นักเรียน โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน โดยในปี พ.ศ. 2498 มร.โรเบิร์ต เอ็มวูลฟ์ ชาวอเมริกันได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และได้มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่หลังจากได้ศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนพิการทุพพลภาพแล้ว ก็ได้เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัว ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน “ไตรสภาวคาม” ขึ้น หลังจากนั้น 3 ปี ได้โอนให้มูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี และมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทางหมู่บ้านจึงได้ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เริ่มแรกมีนักเรียน จำนวน 44 คน ครู 2 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 คุณเฉลียว รัตนาพต และคณะได้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ( ตึก ) ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 130,000 บาท เพื่อถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ เนื่องในวันราชสมภพในวันที่ 21 ตุลาคม 2516 ทรงพระราชทานชื่อ อาคารจันทร์ เคียงศิริ อนุสรณ และทรงเสด็จเปิดป้ายอาคารเรียน “จันทร์ เคียงศิริ” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2518 และได้โอนให้กรมสามัญศึกษารับเข้าเป็นโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยรับนักเรียนประเภทไป – กลับ ซึ่งเป็นแบบสหศึกษา ชาย – หญิง ภายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันจากโครงการ หน่วยงาน มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ หรือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในลักษณะอื่นๆ รวมทั้งนักเรียนที่กรมสามัญศึกษาให้รับไว้เป็นกรณีพิเศษ ในปัจจุบัน โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

นอกจากนี้ก็มีนักเรียนประเภทอยู่ประจำ และไป-กลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ในเขตบริการ อำเภอเวียงแหง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอไชยปราการ โดยมี นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน มีข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร รวมทั้งหมด 66 คน จำนวนนักเรียน 500 คน