วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

รมว.กระทรวงวิทยฯ เปิดงาน “ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

07 พ.ย. 2018
1242
Social Share

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดงาน “ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ชมวิทยาการความก้าวหน้าเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

วันนี้ ( 7 พฤศจิกายน 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พื้นที่เขตการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานในการเปิดงาน “LANNA 4.0 Northern Innovation Re-Profile: ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในหัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปพร้อมกัน”

เพื่อให้เกิดความตระหนัก และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และชมวิทยาการความก้าวหน้าเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมของอุทยานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 6 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีนักธุรกิจ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นประธานในพิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการยกระดับภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

รวมทั้งดำเนินการด้านจัดทำสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย

 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิเอนไซม์ไลเปสสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว ให้แก่บริษัท เอเชียสตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด โดยมีผลงานทางการวิจัยจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การอนุญาตให้ใช้สิทธิกรรมวิธีและสูตรการผลิตลำไยอบกึ่งแห้งรูปแบบใหม่ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง จังหวัดลำพูน

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) เป็นเจ้าของเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท สยามโนวาส จำกัด และปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ด้วยการคัดเพศน้ำเชื้อด้วยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคลนอลแอนติบอดีของโคเนื้อสายพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนเพศวัวที่ต้องการให้สูงขึ้น ทำการวิจัยร่วมกับสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ และ ดร.กรวรรณ ศรีงาม นักวิจัยจากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวก่ำล้านนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสนับสนุนการวิจัยและการบริการอื่นๆ ภายใต้โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ข้าวเหนียวดำดอยสะเก็ด จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ก่ำหอมมช. ก่ำเจ้ามช. และก่ำดอยสะเก็ด ผลงานการปรับปรุงพันธุ์โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และคณะนักวิจัย จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวิจัยกับชุมชนสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “Northern STEM Day ครั้งที่ 1 @Northern Science Park” โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวให้โอวาท และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้วยองค์กรความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และยังมีการจัดแสดงบูธโชว์ผลงาน Startup และนวัตกรรมเด่นของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, บูธผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Base สำหรับนักเรียนอีกด้วย

เรื่องมาใหม่