วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอนจัดสรรงบประมาณยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2 หมู่บ้าน อ.สบเมย แก้ปัญหาภัยแล้ง

Social Share

แม่ฮ่องสอนจัดสรรงบประมาณยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2 หมู่บ้าน อ.สบเมย แก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ราษฏรสองหมู่บ้าน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นำรถมาขนถ่ายท่อน้ำเอสล่อนขนาดต่างๆ เพื่อนำไปต่อระบบประปาภูเขาในหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดย นายศราวุฒิ ทังดิน นายอำเภอสบเมย เปิดเผยว่า อำเภอสบเมย ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อท่อพีวีซี และอุปกรณ์ ซ่อมแซมระบบประปาภูเขา เพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้ง บ้านแม่ทะลุ หมูที่ 5 ตำบลสบเมย และบ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 198,240 บาท

นายสมชาย เผ่าผู้ดีแท้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ทะลุ หมู่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย กล่าวว่า ในพื้นที่บ้านแม่ทะลุ ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค ในแต่ละปี ความแห้งแล้งได้ทวีความรุนแรง ชาวบ้านต้องขยับขยายท่อน้ำไปหาต้นน้ำที่ไกลขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เพื่อต่อท่อประปาลงมายังหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านยังมีน้ำไว้ใช้ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในฤดูร้อน เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ

การได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ ก็จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ชาวบ้านได้มีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และทำฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำ

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่