วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

Social Share

มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย (มทร. มช. มจ. และมจธ.) ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมประชุมจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ

ในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และกิจกรรมวิชาการ ในพื้นที่เป้าหมายระดับประเทศ มีการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลกและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเกษตร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง จะร่วมกันสนับสนุนด้านวิชาการด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ คณะทำงาน ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ สนับสนุนการศึกษาและสร้างวิจัย องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนพลาสติก การดูแลรักษาโรคพืช แมลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และเทคนิคการเก็บเกี่ยว ให้กับบุคลากร นักศึกษา ชาวบ้าน เยาวชนในพื้นที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ ทั้งนี้คณะทำงานมีแผนการนำฐานความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงต่อไป