วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานชลประทานฯ เร่งประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO Conference

26 ตุลาคม 2563 : นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่รวมถึงสภาพอากาศในประเทศไทย พร้อมทั้งประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2563/64

ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 140.67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53.08% ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 104.95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 39.91% สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่งมีปริมาณน้ำรวม 56% และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 57% ซึ่งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการวางแผนมาตรการการใช้น้ำให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เพียงพอถึงเดือนกรกฎาคม 2564 และจะได้แจ้งให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป