วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ แหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวบ้านพื้นที่อำเภอพร้าว

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคและการเกษตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่รับประโยชนครอบคลุมทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง จำนวน 8,200 ไร่ ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน ของตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 6,738 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 4,600 ไร่ โดยตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียว มีความยาว 600 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 35.50 เมตร สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่ตายละ มีอาคารระบายน้ำล้นอยู่ทางด้านขวาและอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม มีความจุที่ระดับเก็บกัก 20.19 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีรูปแบบของการส่งน้ำชลประทานเป็นระบบส่งน้ำด้วยท่อเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานที่เป็นที่ดอน ร่วมกับการส่งน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อส่งให้กับระบบชลประทานเหมืองฝายเดิมตามลำน้ำ

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันได้ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมชลประทาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วเสร็จ และจะได้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2564 และในปี 2565 จึงเข้าสู่กระบวนการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำจากกรมอุทยานและกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างในปี 2566-2568 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพร้าวต่อไป