วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

(คลิป) “เจ้าคุณพล” ประชุมพระสังฆาธิการ ขอพระสงฆ์ยึด “อนูปวาโท อนูปฆาโต” เป็นอุปนิสัย ไม่ว่าร้ายใคร อย่าเป็นคนชอบประดิษฐ์ถ้อยคำที่เป็นวจีทุจริต

Social Share

พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ และประธานที่พักสงฆ์ จ.พะเยา ตามมติมหาเถระสมาคม ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จ.พะเยา มีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม 500 รูป

วันที่ 30 มิ.ย. 2567 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ และประธานที่พักสงฆ์ จ.พะเยา ตามมติมหาเถระสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางกมลรัตน์ ทองจิบ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.พะเยา ให้การต้อนรับ

จากนั้น พระเทพเวที ได้เป็นประธานจุดธูปเทียน และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย จบแล้ว พระราชปริยัติ นายรัฐพล นราดิศร นางกมลรัตน์ ทองจิบ ถวายเครื่องสักการะ พิธีกรเชิญนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวถวายต้อนรับฯ ตอนหนึ่งว่า กราบขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวพะเยาด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมของจังหวัดที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมทั้งกิจกรรมของจังหวัดที่กำลังจะดำเนินกิจการ โดยเฉพาะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ไม่ว่าจะเป็นพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบัน จังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดโดยยึดหลักคำว่า “บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียน หรือส่วนราชการ โดยยึดหลักของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง เน้นการสร้างแบบอย่างที่ดีของสังคม

พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง กล่าวถวายรายงาน ในนามพระสังฆาธิการในเขตปกครองสง์จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์หนเหนือ มีความรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณพระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถระสมาคม มติที่ 143/2546 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 สังกัดคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ มีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม จำนวน 500 รูป มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง นโยบายคณะสงฆ์ภาค 6 กับการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยพระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 การบรรยายเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานสาธารณูปการ โดยพระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 6 การบรรยายเรื่อง การสร้างอัครมหาวิหาร ที่สูงที่สุดในโลก ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา โดย อ.ถนอม ดีสร้อย ประธานมูลนิธิ ดร.ถนอม คุณแพรวพราว ดีสร้อย และการบรรยายเรื่อง การสนับสนุนการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โดยนางกลมรัตน์ ทองจิบ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

 

 

ต่อมา พระครูพิศาลสรกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพะเยา อ่านรายชื่อพระสงฆ์ที่เข้ารับตราตั้งเจ้าอาวาสวัด จำนวน 4 ราย และเข้ารับวุฒิบัตร พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 13 ราย เสร็จแล้ว พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 กล่าวเปิดการประชุมฯ ใจความว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นมหาสันนิบาตใหญ่ที่ปีหนึ่งก็มาประชุมในระดับใหญ่อย่างนี้หนึ่งครั้ง มาฟังนโยบายฟังความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ พระพุทธองค์ก็ใช้เวทีลักษณะเช่นนี้แหละเป็นการสื่อสารให้คณะสงฆ์ คือวันมาฆบูชาที่เรารู้จักกันว่าพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันซึ่งเรียกในวันนั้นว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ถือโอกาสนี้ประกาศอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการประกาศศาสนา นี่คือนโยบายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วเราก็ถือเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินงาน

พระเทพเวที กล่าวต่อว่า วิธีการประกาศของพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสอนคำหนึ่งว่า “ อนูปวาโท อนูปฆาโต” อยากจะให้เป็นอุปนิสัยของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นั่นก็คืออย่าไปว่าร้ายใคร อย่าไปเป็นคนชอบประดิษฐ์ถ้อยคำที่มันเป็นวจีทุจริต ต้องเข้าใจนะครับบุคลิกลักษณะหรืออัตลักษณ์ของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องเป็นคนลักษณะไม่ประดิษฐ์คำที่เรียกว่าวจีทุจริต พระพุทธเจ้าแยกออกขับออกมาเป็นว่า “ อนูปวาโท อนูปฆาโต” ท่านยกคำแรกเลยว่า อนูปวาโท สังคมที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะเราประดิษฐ์คำเป็นวาทกรรมซึ่งเรียกเป็นวจีทุจริตแล้วส่งไปตามสื่อต่างๆ มันเลยทำให้การบริหารงานบางทีบิดเบี้ยวไป

Cr. สุรพล ลัดลอย

เรื่องมาใหม่