วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

“เชษฐา” ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน มอบบ้านสองผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส อำเภอแม่สะเรียง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน มอบบ้านสอง ผู้ยากไร้ อำเภอแม่สะเรียง ผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ บ้านป่าหมาก หมู่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง นางอัญชลา พุ้ยน้อย นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง โดยมี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แก่ นายอาทิตย์ ผาตินาวินวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อายุ 40 ปี เป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ขาดแคลน ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง อาศัยอยู่กับบุตรซึ่งเป็นผู้พิการ โดยบ้านหลังเดิมมีลักษณะบ้านที่ทำจากไม้ไผ่และบ้านยกสูงทำให้เคลื่อนย้ายคนพิการลำบาก นายอาทิตย์ ผาตินาวินวงศ์ เป็นเสาหลักของครอบครัวและเป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็งทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยับชีพให้แก่ผู้ยากไร้ อีก 10 ชุด

จากนั้น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ได้ส่งมอบบ้านแก่นางตูหลู่ นิธิไพรวัยสกุล อยู่บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 2 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อายุ 79 ปี เป็นผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยบ้านหลังเดิมมีลักษณะเป็นบ้านยกสูงชั้นเดียว สภาพไม่คงทนถาวร โครงสร้างวัสดุก่อสร้างบ้านไม่ทนทาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้ง 2 ราย โดยมอบหมายให้อำเภอ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท

Cr. สุกัลยา บัวงาม

 

เรื่องมาใหม่