วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

แม่สะเรียงมอบรอยยิ้ม นำทัพอำเภอเคลื่อนที่ส่งความสุขให้ประชาชนบ้านแม่ก๋อน

Social Share

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 แม่สะเรียงมอบร้อยยิ้ม นำทัพอำเภอเคลื่อนที่ส่งความสุขให้ประชาชนบ้านแม่ก๋อน อำเภอแม่สะเรียง ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ และเป็นการพบประชาชน เพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางจัดโครงการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)” อำเภอแม่สะเรียงประจำปี 2566 โดยนำ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหารพราน ที่ 36 และรัฐวิสาหกิจทุกส่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่คง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน โอกาสนี้ทางกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้มอบผ้าห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน หมู่ 5 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยนายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และในอีกทางหนึ่ง ถือเป็นการออกพบประชาชน เพื่อรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุก ทางอำเภอแม่สะเรียงจึงเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้นำบริการในภารกิจรับผิดชอบของหน่วยงานออกไปให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ บริการตัดผม บริการทำบัตรประชาชน ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ให้ความรู้ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการรักษาสุขภาพ ด้านอาชีพ และด้านการศึกษานอกโรงเรียน

ทั้งนี้ นายเอกภพ ใฝ่เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 5 รายงานข้อมูลหมู่บ้านแม่ก่อน อยู่ในตำบลแม่คง ห่างจากตัวอำเภอ 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นห้วงฤดูฝนต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง การเดินทางยากลำบาก บางช่วงไม่มีถนนต้องวิ่งตามลำห้วย ยิ่งถ้าหากมีฝนตกติดต่อกันหลายวันและมีน้ำป่า ก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกหมู่บ้านได้ เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง มีประชากรทั้งหมด 553 ราย แบ่งเป็นชาย 230 ราย หญิง 223 ราย จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 113 ครัวเรือน สภาพพื้นที่ตั้งอยู่พื้นที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยภูเขา ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านมีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่เลื่อนลอย ทำนา เก็บหาของป่า มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำแม่ก๋อน ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านตลอดทั้งปี มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งยังความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน และยังคงความเป็นธรรมชาติ ด้านการศึกษามีโรงเรียนอยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอคือการว่างงานในช่วงหมดฤดูการเก็บเกี่ยว ไม่มีอาชีพเสริม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก ใช้แสงไฟจากโซล่าร์เซล และไม่มีสัญญานการสื่อสาร สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 0819503127