วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

Kick Off “อารยเกษตร” อำเภอแม่สะเรียง จับมือ ร.ร แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ภาคีเครือข่าย พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

Social Share

Kick Off “อารยเกษตร” อำเภอแม่สะเรียง จับมือ ร.ร แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ภาคีเครือข่าย พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ แปลงเกษตร โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียน จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอำเภอแม่สะเรียง จะจัดหาวัสดุในการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อต่อยอดโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนที่มีนักเรียนหอพัก ให้มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันที่เหมาะสม พอเพียง และสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับขยายผลการเรียนรู้ในการทำการเกษตรแบบอารยะ ให้กับนักเรียน และประชาชนผู้ที่มีความสนใจ ต่อไป

โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และทำนา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ ทางด้านการพึ่งพา มีความกตัญญู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาทางปัญญา รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อารยเกษตร จะเป็นต้นแบบตัวอย่างของความสำเร็จ ทางด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยน้อมนำองค์ความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตลอดจนคุณธรรม จากการได้ลงมือ ลงใจศึกษา และมาปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดผลตามแนวทางพระราชทานอารยเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่