วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เยือนหมู่บ้านหมอกจำแป่ ชื่นชมเป็นชุมชนน่าอยู่เตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Social Share

พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เยือนหมู่บ้านหมอกจำแป่ ชื่นชมเป็นชุมชนน่าอยู่เตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า แต่งผ้าไทย ไปทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ” ณ วัดหมอกจำแป่ บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายก อบต.หมอกจำแป่ และนางถนอม ณ มาตคำ กำนันตำบลหมอกจำแป่ นำประชาชนตำบลหมอกจำแป่ ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

ภายหลังการจัดกิจกรรมแล้ว นำชมความสวยงามของวัดหมอกจำแป่ ซึ่งมีอุโบสถไม้สักทอง มีความงดงามมาก นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญที่สร้างจากไม้ ตามแบบศิลปะไทใหญ่ มีหลังคาที่ประดับด้วยปานซอยสวยงาม และมีสิ่งสำคัญในวัดหมอกจำแป่ ประกอบด้วย อุโบสถไม้สักทอง พระพุทธรูป และเจดีย์

ตำบลหมอกจำแป่ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต นำพาไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้ พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน ชื่นชมหมู่บ้านหมอกจำแป่ เป็นชุมชนน่าอยู่ เตรียมผลักดันเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหมอกจำแป่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางวิถีถิ่น วิถีธรรม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป