วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

อบต.ปางหมู พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อเด็กเล็กชายขอบ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Social Share

อบต.ปางหมู พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อเด็กเล็กชายขอบ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้เปิดเผยว่า พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มี ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 187,500 ไร่ หมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า ร้อยละ 85 อาณาเขตทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา เป็นพื้นที่ภูเขาสูง สลับกับที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา การคมนาคมต้องใช้เวลาและมีความยากลำบาก มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบด้วย คนไทยใหญ่ คนเมือง คนไทยภาคกลาง คนอีสาน ชาติพันธุ์กระเหรี่ยงขาว (ปะกาเกอญอ) กระเหรี่ยงแดง(คะยา) และ ลีซอ ( ลีซู )

เนื่องจากความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มีในพื้นที่ เป็นสาเหตุปัญหาของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว กระทั่ง ปัญหาด้านการศึกษาของบุตรหลาน ที่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดกับทางการ ผลกระทบที่ตามมาคือศักยภาพและข้อจำกัดด้านการศึกษา ของเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดจำนวน 7 แห่ง ในปีการศึกษา 2566 มีเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่มาเรียนจำนวน 140 คน เป็นเด็กเล็กชนชายขอบที่มีสัญชาติไทย จำนวน 116 คน และเด็กเล็กไร้รัฐไร้สัญชาติ จำนวน 24 คน ห้วงปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Kids เพื่อใช้ในการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างความสะดวกผ่านทาง Smartphone และเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า บุตรหลานได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย โครงการ “จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กชนชายขอบตำบลปางหมู” เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้จัดทำขึ้น เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เป็นก้าวแรกแห่งชีวิต เพื่อให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยและได้รับการเอาใจใส่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการสำรวจปริมาณเด็กเล็กชนชายขอบ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่ต้องเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับมีการผลักดันกฎหมาย เพื่อให้เด็กเล็กชนชายขอบ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ได้เข้าถึงสิทธิ์ทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กชนชายขอบ ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำรวจและจัดทำข้อมูลเด็กเล็กรหัส G ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ทางการศึกษา ที่มีคุณภาพได้ทุกคน

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาเพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพิ่มคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมโดยไม่ถูกกีดกันทางเพศสภาพ ศาสนาและชาติพันธุ์ ให้แก่เด็กเล็กชนชายขอบในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู เด็กเล็กชนชายขอบทุกคน ได้รับสิทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกคนแบบ 100เปอร์เซนต์โดยได้รับสิทธิระหว่างการศึกษาและได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและได้รับวัคซีนที่เหมาะสมกับวัย เด็กเล็กชนชายขอบเด็กเล็กชนชายขอบได้รับการพิทักษ์ในการอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่มีความปลอดภัย ไม่ต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความหวาดผวา บนพื้นที่การสู้รบหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจากการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลทหารเมียยนมามีคุณภาพชีวิตทั้งกายและจิตใจที่ดีขึ้น กินอิ่ม นอนอุ่น ไร้ร่องรอยจากสงคราม

นายอาโด่ะ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง สัญชาติพม่า ที่ได้นำบุตรสาวมาฝากไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในสอย กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ได้ดูแลบุตรของตนเป็นอย่างดีในทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา และการดูแลสุขภาพ

นางมนัญญา วรรณธร ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในสอย ได้กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ปัญหาหลัก คือการสื่อสารกับเด็ก เนื่องด้วยว่าเด็กเล็ก การใช้ภาษาจะไม่คุ้นเคย ต้องใช้ภาษากาย ให้เด็กคุ้นชิน และวางใจในการอยู่กับครูพี่เลี้ยง โดยดูแลเด็กทุกคน อย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกชนชาติ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู คาดหวังว่าเมื่อเด็กเล็กชนชายขอบเหล่านี้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม จะส่งผลให้มีอนาคตที่ดี มีงานทำที่สุจริต สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ซึ่งจะนำพาความสุขมาสู่ชุมชนหรือสังคมโดยรวม และก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

Cr. สุกัลยา / รุจิรา อ.แม่สะเรียง