วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

Social Share

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ นักศึกษาในการคุุ้มครอง ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมจัดทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอแม่สะเรียง, อำเภอแม่ลาน้อย, อำเภอสบเมย, สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง, สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย, สถานีตำรวจภูธรสบเมย, สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง, สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย, สาธารณสุขอำเภอ สบเมย, ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง, ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาน้อย, ท้องถิ่นอำเภอสบเมย, โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์, โรงเรียนสบเมยวิทยาคม, โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง, เครือข่าย พสน. ประจำอำเภอแม่สะเรียง, เครือข่าย พสน. ประจำอำเภอแม่ลาน้อย และเครือข่าย พสน. ประจำอำเภอสบเมย เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมในการในการคุ้มครอง ป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ อาทิเช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ภัยจากค้ามนุษย์ และภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินงาน ตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม รวมถึงประสานความร่วมมือ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่เสียง และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยในที่ประชุมได้ร่วมนำเสนอปัญหาและภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นพร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่