วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้การบริการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

Social Share

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อให้การบริการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรอำเภอแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ โดยมี นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาการผลิต ด้านเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้มีการให้บริการการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย มีการให้บริการ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกบัญชี คลิกนิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) คลินิกชลประทาน คลินิกหม่อนไหม คลิกนิกอารักขาพืช คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีพการเกษตร ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน อย่างไรก็ตามการจัดโครงการนครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานวิชาการและ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามาร ผลิตสินค้าทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่