วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Social Share

แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายชำนาญ สมบูรณ์ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 55 คน ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล คือการขับเคลื่อนขจัดความยากจนุและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” โดยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ เป็นรายครัวเรือน แบบพุ่งเป้า เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและอำเภอ ให้เกิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดและอำเภอ

รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานขจัดความยากจนฯในทิศทางเดียวกัน และเกิดแผนปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ เพื่อขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

 

เรื่องมาใหม่