วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

เพิ่มศักยภาพ อบรมให้ความรู้อาสาสภากาชาดไทย 3 อำเภอแม่ฮ่องสอน มุ่งเน้นสนับสนุนพันธกิจสภากาชาดไทย

Social Share

เพิ่มศักยภาพ อบรมให้ความรู้อาสาสภากาชาดไทย 3 อำเภอแม่ฮ่องสอน มุ่งเน้นสนับสนุนพันธกิจสภากาชาดไทย

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรม “บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการต้องมีอาสาสมัครสภากาซาดไทย” โดยมี ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอแม่สะเรียง นายอำเภอสบเมย นายอำเภอขุนยวม รองนายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน และนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ผศ.ร.อนุชา จินตกานนท์ (ที่ปรึกษา The Asia Foundation) อ.กฤษณะ โชติสุทธิ์ (ม.นเรศวร) คุณสันติภาพ หม่องจำรัส (มูลนิธิสุวรรณนิมิตร) คุณดนย์ ทาเจริญศักดิ์ (มูลนิธิศักยภาพชุมชน) นำวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัคร จากพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย ประมาณ 30 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง Riverhouse Resont อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เพื่อสนับสนุนพันธกิจสภากาขาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิทยากรได้อบรมทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเสริมสภากาซาดไทยในการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฯอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องหลักการเกิดโรคติดต่อ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคเรื้อรัง และโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ชายแดน และสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันโรคติดต่อ หลักการแจ้งเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้าน และการดูแลผู้ป่ายที่ได้รับยารักษาโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับอาสาสมัครกาชาด โดยมีคณะวิทยากรจากกลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียงให้ความรู้ในการปฎิบัติงาน

 

สำหรับสภากาชาดไทย ได้กำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านบริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ตามหลักการกาชาด 7 ประการ ดังนี้

  1. มนุษยธรรม (Humanity)
  2. ความไม่ลำเอียง/ การไม่เลือกปฏิบัติ(Impartiality)
  3. ความเป็นกลาง (Neutrality)
  4. ความเป็นอิสระ (Independence)
  5. บริการอาสาสมัคร (Voluntary Service)
  6. ความเป็นเอกภาพ (Unity)
  7. ความเป็นสากล (Universality)

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่