วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่บุคคลและหน่วยงานที่สร้างประโยชน์แก่จังหวัด

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่บุคคลและหน่วยงานที่สร้างประโยชน์แก่จังหวัด

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 1 ราย การมอบเกียรติบัตรผู้นำสตรี ระดับดี 1 ราย การมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย การมอบโล่รางวัลคนดีที่สมควรได้รับการยกย่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย การมอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่ององค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 22 ราย การมอบเกียรติบัตรรับรองสถานประกอบการศูนย์ Wellness จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 7 แห่ง และการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและวาระสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง การดำเนินโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” การพัฒนาฟื้นฟู “ลำน้ำแม่ฮ่องสอน” การบูรณะซ่อมแซมวัดและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน กิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน การติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้านการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2567 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี2567 และพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี2567 การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา2567 การรายงานผลดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม การรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประมวลกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่