วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอน ส่งมอบ “บ้านปันสุข” แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบ “บ้านปันสุข” แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. ที่บ้านเลขที่ 99/7 บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “บ้านปันสุข” ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ โดยมี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเลขานุการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โอกาสนี้หลายหน่วยงานร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและตรากตรำพระวรกายอย่างหนัก ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการมอบ “บ้านปันสุข” ให้แก่ นายณัฐภาส พีรวัฒน์บวรกุล อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/7 บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้พิการทางร่างกาย มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยอยู่กับครอบครัวจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ปัจจุบันนายดารณี ทองเขียว (ผู้เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 99/7) ได้อนุเคราะห์ให้อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยได้ทำบันทึกอนุญาตให้ใช้พื้นที่บางส่วนของตนก่อสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยในการสร้าง “บ้านปันสุข” แก่ผู้ยากไร้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านจนสำเร็จ ใช้งบประมาณร่วม 100,000 บาท

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่