วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “รณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “รณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน และผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อน

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ บ้านแม่จ๋า หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรรม “รณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ปีงบประมาณ 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านหมู่บ้านจ๋าและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 7.9 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร หรือคิดเป็น 6% ของพื้นที่จังหวัด มีความหลากหลายในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ กระจายอยู่ทั่วทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งมีสิ่งเหลือจากกระบวนการผลิต คือ เศษวัสดุจากการเกษตร เช่น ตอซังข้าว ข้าวโพด และอื่นๆ กว่า 200,000 ตันต่อปี โดยมีการจัดการพื้นที่ โดยใช้แรงงานคนเป็นหลัก และด้วยความเชื่อว่าการเผาเศษพืชจะทำให้ดินดีขึ้น ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชลดลง ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก และง่ายต่อการเตรียมพื้นที่ในฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป

โดยห้วงระยะเวลาการเผาจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด และที่สำคัญทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน การเผาเศษพืชยังส่งผลกระทบต่อดิน ทำลายอินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหาร และจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทำให้ดินเสื่อมโทรม ทำให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงและยังเป็นสาหตุทำให้เกิดหมอกควัน และปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 6.05 ตัน ต่อการเผาเศษพืช 1 ตัน หากเกษตรกรนำเศษพืชดังกล่าวมาทำปุ๋ยหมัก จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ตามยุทธศาสตร์ด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการไถกลบตอซังพืชและผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทนการเผา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน และผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อน เป็นการบรรเทาและแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น สร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจในการไม่เผาเศษพืชในพื้นที่เกษตรกรรม และหันมาผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เองเพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่