วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน ติดตามการโครงการก่อสร้างถนนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

Social Share

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน ติดตามการโครงการก่อสร้างถนนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

วันนี้ 7 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ , นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง และคณะกรรมการ เดินทางมารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ และนำเสนอแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยว ตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน สถานการณ์การท่องเที่ยวและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับแม่ฮ่องสอน Soft Power เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวนโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรในการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21 จุด จากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานยอดสะสมอัตราเข้าพัก ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.พ.67 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน 287,863 คน ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้ 1,382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.03 บวกเพิ่ม 3.41 ของช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน แต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกในการเดินทางของประชาชนผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านห่างไกล และเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

โดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเตรียมจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสามทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสำรวจและออกแบบรายละเอียด ทางหลวงหมายเลข 1095 อ.ปาย -อ.ปางมะผ้า – อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กม.87+500 – กม.204+023 ระยะทาง 116 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มมาตรฐานชั้นทางโดยการขยายความกว้างของผิวจราจตรและไหล่ทางรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ปัญหาเส้นทางอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าไม้ และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่ง พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนจะนำปัญหาดังกล่าวเร่งประสานกับหน่วยงานระดับสูงที่เกี่ยวข้องต่อไป

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล