วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

“เชษฐา” ผวจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาโฮมสเตย์ โฮมลอดจ์ เส้นทางท่องเที่ยว 21 จุด

Social Share

แม่ฮ่องสอนเตรียมพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวการพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุดของสายต่อนยอนต้องมาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรม การพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุด ของสายต่อนยอน ต้องมาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ หมู่บ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการจัดกิจกรรม การพัฒนาโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ บนเส้นทางการท่องเที่ยว 21 จุดของสายต่อนยอนต้องมาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย รวม 114 คน ในพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเขียว ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 31 คน บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง ผู้นำชุมชนและประชาชน 31 คน บ้านเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย ผู้นำชุมชนและประชาชน 31 คน บ้านห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า ผู้นำชุมชนและประชาชน 21 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม บนฐานวัฒนธรรม เกิดกระจายรายได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่