วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

แม่ฮ่องสอน ติดตามการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร

Social Share

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการสรุปสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน เรื่องการยกระดับด่านชายแดนจากจุดผ่อนปรนการค้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาการค้าขายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาคมสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบการสรุปสถานการณ์การค้าชายแดนประจำเดือนมกราคม 2567 ของด่านศุลกากร (ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน,ด่านศุลกากรแม่สะเรียง) การสรุปสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2566 การสรุปผลการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน เรื่องการยกระดับด่านชายแดนจากจุดผ่อนปรนการค้า เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อขยายโอกาสการค้าชายแดนของไทย จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน การสรุปสถานการณ์เมียนมากับการค้า และมุมมองการค้าการลงทุนในเมียนมา นอกจากนั้นยังพิจารณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ตามจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาการค้าชายแดนและนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล