วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

บัณฑิตสูงวัยรับปริญญาชีวิต เทศบาลเมืองยวมใต้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุรุ่นที่ 5

Social Share

บัณฑิตสูงวัยรับปริญญาชีวิต เทศบาลเมืองยวมใต้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุรุ่นที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุเมืองยวมใต้ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ รุ่นที่ 5 จำนวน 64 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ และความยินดีจากผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนครอบครัวและลูกหลานที่มาร่วมงาน โดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ คอยอำนวยความสะดวกและดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ “วิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับคนในวัยเดียวกันและคนต่างวัย ลดช่องว่างระหว่างวัย และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในสังคมปัจจุบัน สามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง มีอารมณ์ที่แจ่มใสจิตใจเบิกบาน มองเห็นคุณค่าในตนเอง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 เปิดการเรียนการสอนแล้ว จำนวน 4 รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และยังต้องดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสามารถจัดการปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้อย่างตรงประเด็น ครอบคลุมทุกมิติ และให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น