วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

(คลิป) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ จัด “พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า”

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า” ประสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้จัดการไฟป่า ลดหมอกควันอย่างยั่งยืน

24 ก.พ. 63 : ที่เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า” ประสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้จัดการไฟป่า ลดหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยมี นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยนาแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันดอยอินทนนท์และพื้นที่โดยรอบ เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลาง องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน เข้าร่วม

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ นับเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครภาคประชาชน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ตันเหตุ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ดอยอินนทนนท์ ออบขาน และพื้นที่โดยรอบ จนปัจจุบันประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เครือข่ายในพื้นที่ดอยอินนทนนท์ได้เป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ดำเนินงานช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ กระบวนการทำงานของพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมไปสู่พื้นที่อื่น

กิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้มีเวทีเสวนา “คนรักษ์ป่า ป่ารักคน ประสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน” พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าม้ง และเผ่าปะกาเกอะญอ ในการพิทักษ์รักษ์ผืนป่า สายน้ำ และป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน และการมอบกองทุนเพื่อดูแลป่าและการจัดการลุ่มน้ำ รวมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟบ้านขุนกลาง ณ บริเวณเรือนประทับแรมดอยผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่