วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ร่วมมือสองจังหวัดแบบไร้รอยต่อ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน – ฮอด เชียงใหม่ จับมือทำ MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันพื้นที่รอยต่อสองอำเภอ

Social Share

ร่วมมือสองจังหวัด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน – ฮอด เชียงใหม่ จับมือทำ MOU บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันพื้นที่รอยต่อสองอำเภอ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ ฝุ่นละลองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระหว่าง ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การพัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ที่มีเขตติดต่อ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้ง นำไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยร่วมดำเนินการตามมาตรการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผล กระทบต่อประชาชน พร้อมประสานความร่วมกัน สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะในกรณีเกิดสถานการณ์วิกฤตรุนแรงในพื้นที่รอยต่ออำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตามอำนาจหน้าที่ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ แนวทาง มาตรากร อาทิ จุดความร้อน(Hotspot) และค่คุณภาพอากาศ(PM 2.5) ร่วมกันเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านตำบล มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้มีการกำชับให้ทางผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ กรณีลูกบ้าน ข้ามไปทำพื้นที่การเกษตรในฝั่งอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละท้องที่อย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ในการเผาพื้นที่การเกษตร เช่น กำหนดวันเวลา ลงทะเบียนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละท้องที่อย่างถูกต้องและชัดเจน ก่อนดำเนินการใดๆ เป็นต้น

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่