วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

นักเรียนทีม MBS Young Smart Model สานต่อโครงการ สีสันสายธาร สานใยรัก Food bank แหล่งอาหารป่ากินได้สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน

Social Share

นักเรียนทีม MBS Young Smart Model สานต่อโครงการ สีสันสายธาร สานใยรัก Food bank แหล่งอาหารป่ากินได้สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน

วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สีสัน สายธาร สานสายใย Food Bank แหล่งอาหารป่ากินได้ สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน โดยมี นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่  16 จากแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยสิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่” ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ คิด ทำและสร้างสรรค์ สิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นร่วมกัน ซึ่งกลุ่มเยาวชนคนเก่งซึ่งกลุ่มเยาวชนคนเก่ง จาก โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจาก200 กว่าทีมจากทั่วประเทศ ได้รับทุนดำเนินโครงการ โดยกลุ่มแกนนำ นักเรียนทีม MBS Young Smart Model ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนำเสนอโครงการสีสัน สายธาร สานสายใย Food Bank แหล่งอาหารป่ากินได้ สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน ซึ่งต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการปล่อยปลา บริเวณป่าต้นน้ำดอยผาตั้ง และพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชุมชน การปลูกต้นไม้ในสวนเกษตร เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับเด็ก ๆ ในอนาคต กิจกรรมสวนสมุนไพรจิ๋วแต่แจ๋ว และกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา การทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่